چند توصیه تغذیه ای خدمت زعفران کاران  عزیز

توصیه های برای تغذیه و آبیاری بعد از برداشت مزارع زعفران حضور شما تقدیم می گردد.

1- توصیه می شود بلافاصله بعد از برداشت اقدام به آبیاری مرحله زاچ آب نمایید و همراه آبیاری برای تحریک بیشتر ریشه زایی و آماده کردن پیاز برای بنه زایی بهتر، از کودهای هیومیک اسید ،20-20-20،عناصر میکرو و ترکیبات ازته مثل اوره و مایع های مرغی با کیفیت استفاده نمایید.

2-برای تکمیل تغذیه بعد از زاچ آب از اوایل زمستان به دنبال بنه زایی نسبت به چند مرحله محلول پاشی با آمینو اسیدها ،جلبک های دریایی ،عناصر میکرو و فسفر پتاس بالا اقدام کنید در غیر اینصورت کودهای زاچ آب تاثیر لازم برای افزایش کیفیت پیاز های دختری را نخواهند داشت.

3- قابل ذکر هست برنامه فوق توصیه های کلی می باشد و بسته به جنس خاک و شرایط مزرعه قابل تغییر می باشد.