بررسي كاربرد اسيد هيوميك در آب آبياري بر عملكرد ذرت

 

كشاورزي اكولوژيك به استفاده از مواد آلي توجه دارد و اسيدهاي آلي يكي از منابع مهم مواد آلي مي باشند. به منظور بررسي كاربرد اسيد هيوميك در آب آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت) (Zea mays L.)  رقم سينگل كراس (704 آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال زراعي  1388 -1387 در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد . تيمارهاي آزمايشي شامل سطوح مختلف اسيد500 - 0 -  ،1500 ،2500 ،3500 و 4500 گرم در هكتار هيوميك  بودند. نتايج نشان داد كه اسيد هيوميك بر شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ، ،عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، تعداد دانه در رديف و طول بلال تأثير معني داري داشت، اما تأثير آن بر شاخص برداشت، وزن هزار دانه و تعداد رديف  معني دار نبود.  تيمارهاي 3500 و 4500 گرم در هكتار اسيد هيوميك، به دليل شاخص و دوام سطح برگ بالاتر، عملكرد دانه بالاتري را به خود اختصاص دادند  . كمترين عملكرد دانه نيز در تيمار شاهد به دست آمد . همچنين بيشترين و كمترين عملكرد بيولوژيك نيز به ترتيب در تيمارهاي 4500 گرم در  هكتار و شاهد حاصل شد . افزايش عملكرد دانه به افزايش تعداد دانه در رديف و طول بلال مربوط بود . بيشترين تعداد دانه در رديف و همچنين طول  بلال در تيمار 3500 گرم در هكتار و كمترين آنها در تيمار شاهد به دست آمد. در مجموع ميتوان گفت كه استفاده از اسيد هيوميك به دليل اثرات  مختلف فيزيولوژيكي، علاوه بر افزايش عملكرد ذرت ، مي تواند در جهت كاهش مصرف كودهاي شيميايي و همچنين كاهش آلودگي محيط زيست نقش  مثبتي را ايفا كند و به عنوان ماده اي با منبع طبيعي در جهت پايداري و افزايش توليد محصولات زراعي مورد استفاده قرار گيرد.